စက်ရုံခရီး

သမဝါယမအဖော်

၁
၂
၄
၃
၅

စက်ရုံအခြေအနေ

၉
၁၀
၆
၈
၁၁
၁၃
၁၄
၁၅