စက်ရုံခရီးစဉ်

သမဝါယမပါတနာ

1
2
4
3
5

စက်ရုံအခြေအနေ

9
10
6
8
11
13
14
15